REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Firma Pieno Centras Adrian Mucha prowadząca działalność pod nazwą „Forest House” z siedzibą w Augustowie realizując  postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz.344 ze zm.) wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 5760 z późn. zm.)
  2. Portal – strona internetowa Horest House, dostępna pod adresem foresthouse.pl
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2020r. poz.344 ze zm.));
  4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  6. Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
  7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  8. Usługodawca – Pieno Centras Adrian Mucha z siedzibą we Augustowie, przy ul. Tytoniowej 7, 16-300 Augustów ; NIP 8461627043 ; REGON 200708810 ; e-mail: info@foresthousepl; tel. +48 5751311616 ; foresthouse.pl;
  9. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług Pieno Centras Adran Mucha będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępnione w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usług dostępnych na Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektronicznych

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

 

 1. Pliki do pobrania – usługa polegająca na bezpłatnym udostępnieniu plików zawierających oferty handlowe, informacje na temat usług Usługodawcy oraz treści promocyjne.
 2. Linki zewnętrzne – odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się na Portalu są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

 

 1. Usługi informacyjne – polegające na udzielaniu Usługobiorcy dostępu do Portalu i do materiałów tekstowych i graficznych o różnorodnej tematyce związanej z działalnością statutową Hotelu, udostępniane na indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu.
 2. Usługa rezerwacji on-line – usługa rezerwacji noclegów i innych usług na podstawie odrębnego regulaminu.
 3. Inne usługi świadczone przez Usługodawcę w Portalu, które mogą być wykonywane przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności pakietu usług w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
 5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 7. Nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga elektroniczną,
 8. Działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
 9. Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 6 pkt c powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 11. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów informatycznych Usługodawcy.
 12. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Hotel ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 13. Hotel ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Hotelu przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Hotel nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.
 14. Hotel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 15. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Hotel na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 17. Żaden fragment publikacji prezentowany na Portalu nie może być powielany lub rozpowszechniany w celach komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Hotelu.
 18. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
 19. Informacje te są powszechnie znane lub publicznie dostępne, o ile nie zostały upublicznione z naruszeniem prawa,
 20. Ujawnienie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa
 21. Usługobiorca wydał zgodę na ujawnienie tych informacji.

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Usługobiorcę.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej na Portalu.
 3. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Usługobiorcę, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Hotel należy składać niezwłocznie na adres e-mail: info@foresthouse.pl
 3. Reklamacja musi zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Usługobiorcy (składającego reklamację).
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 5. Hotel dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w tym terminie, Hotel powiadamia o tym fakcie Usługobiorcę oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamacje, które nie zawierają niezbędnych danych określonych w punkcie 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

 

VI. Minimalne wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

 1. Komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową.
 2. Urządzenia, systemy operacyjne nie wspomagane przez producenta w zakresie aktualizacji oprogramowania mogą mieć kłopoty z korzystaniem z Portalu.
 3. Urządzenia mobline za wyjątkiem tzw. wearables z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do sieci internetowej,
 4. Dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies i Java Script.

VII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą wystąpić potencjalne zagrożenia, mimo stosowania przez Hotel środków zabezpieczających infrastrukturę Hotelu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery;
  2. programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
  3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 4. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. Firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  7. szyfrowanie transmisji danych,
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Portalu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 2. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Portalu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym momencie, umieszczając aktualną wersję na Portalu, która zaczyna obowiązywać Użytkowników od momentu jego publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.
 6. Wszelkie spory, jakie wynikną w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną określonym niniejszym Regulaminem, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeśli rozwiązanie sporu w sposób polubowny nie będzie możliwe, to organem rozstrzygającym będzie właściwy rzeczowo Sąd we Wrocławiu.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.04.2023r.

 

KONTAKT:

Zapraszamy do przeżycia niesamowitych przygód w leśnych ostępach.

MAPA DOJAZDU

©2021. FOREST HOUSE WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE